ขุนนาง

khǔn naaŋ クン ナーン

意味
貴族,爵位のある公人
意味:英語
nobility(with conferred rank or title)
例文