ประจาน

prajaan プラジャーン

意味
責める,暴露する
意味:英語
[to] expose(incriminating information or evidence)
例文