กิ่งก้านสาขา

gìŋ gâan săa-kăa ギンガーンサーカー

意味
枝,小枝
意味:英語
branch;twig
例文