ปัจจัย

pàtjay パッジャイ

意味
要因
意味:英語
factor;cause;means
例文