คัมภีร์​ไบเบิล

khamphii baybə̂n カムピー バイブン

意味
聖書
意味:英語
Bible ; holy book
例文