เสงี่ยม

saŋìyam サ(ン)ギヤム

意味
上品な,丁寧な,マナーのよい
意味:英語
polite; genteel; mannerly; wellmannered
例文