เกล็ดเลือด

glèt lʉ̂at グレット ルアット

意味
血小板
意味:英語
platelet
例文