ว่องไว

wɔ̂ɔŋway ウォーンワイ

意味
敏捷な,機敏な,身軽な,素早い
意味:英語
[to] be agile;be quick;be nimble
quickly;agilely;nimbly
例文