แตงกวา

tɛɛŋ gwaa テーン グワー

意味
きゅうり
意味:英語
Cucumber
例文