๒ ครั้งที่แล้ว

sŏng kráng têe láew

意味
前々回
不得手な
意味:英語
例文