กฎหมายที่ไม่มีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

gòt măai têe mâi mee kĭan bpen laai lák àk-sŏn

意味
不文律
例文