กงสุลกิตติมศักดิ์

gong-sŭn gìt-dtì-má-sàk

意味
名誉領事
例文