เสบียง

sabiaŋ サビアン

意味
携帯食,配給
意味:英語
provisions;food reserves
例文