ทั้ง​เป็น

tháŋ pen タン ペン

意味
生きている,存在している
意味:英語
alive
例文