​นัก​ล่า

nák lâa ナック ラー

意味
ハンター,狩猟者
意味:英語
hunter;huntsman
例文