เชื่อฟัง

chʉ̂a faŋ チュア ファン

意味
言う事を聞く,従う
意味:英語
[to] obey;pay attention to
例文