เมโสโปเตเมีย

mee sŏh poh tee mia メーソーポーテーミヤ

意味
メソポタミヤ
意味:英語
mesopotamia
例文