ละเว้น

láwén ラウェン

意味
控える,慎む,排除する
意味:英語
[to] exclude;leave out;omit
例文