ได้​ดิบ​ได้​ดี

dây dìp dây dii ダイ ディップ ダイ ディー

意味
成功する
意味:英語
[to] be successful
例文