จังเลย

jaŋ ləəy ジャン ルーイ

意味
とても,非常に,すごく(口語)
意味:英語
so much;extremely;greatly
例文