ประคอง

prakhɔɔŋ プラコーン

意味
注意深く取り扱う,そっと支える
意味:英語
[to] support;handle gently;help
例文