​เชี่ยว

chîaw チアオ

意味
流れが速い
意味:英語
rapidly ; swiftly ; strongly
例文