เยี่ยง

yîaŋ イアン

意味
~のように
意味:英語
like;suchlike;as;such
例文