กระเทียม

grathiam グラティアム

意味
にんにく
意味:英語
garlic
例文