แตงโม

tɛɛŋ moo テーン モー

意味
スイカ
意味:英語
watermelon
例文