กว้างขวาง

gwâaŋ khwǎaŋ グワーン クワーン

意味
広い,広大な
意味:英語
[to be] well-known;famous;popular
[to be] broad;vast;large
例文