​เคลื่อน​ที่

khlʉ̂an thîi クルアン ティー

意味
移動式の,場所を移動する
意味:英語
[to] move;shift;transfer
例文