ธรรมเนียม

thamniam タムニアム

意味
慣習,習慣
意味:英語
custom;tradition;manner
例文