ผู้​ดู​แล​

phûu duu lɛɛ プー ドゥー レー

意味
監督,番人,管理人
意味:英語
overseer;guard
例文