คั่งค้าง

khâŋ-kháaŋ カンカーン

意味
累積する
意味:英語
[to] be piled up
be overdue
例文