ประทาน

pràthaan プラターン

意味
授ける,お与えになる(王室)
意味:英語
[to] grant;give;offer
例文