​เหนียวแน่น

nǐaw nɛ̂n ニアオ ネン

意味
しっかりした,強固な,揺るぎない
例文