พระ​ราชบัญญัติ

phrárâatchabanyàt プララーチャバンヤッ(ト)

意味
立法,法令
例文